Aktivita

Registrácia pre veľkoobchodnú spoluprácu

Registrujte sa ako náš B2B zákazník. Po registrácii skontrolujeme Vaše registračné údaje, nastavíme príslušné rabaty a aktivujeme Vaše konto. Notifikácia Vám príde e-mailom.

Dodacia adresa

Všeobecné obchodné podmienky
X

Platnosť od 1.6.2015

 

Všeobecné obchodné podmienky Vydavateľstva SLOVART spol. s r. o. so sídlom na Bojnickej 10, 830 00, Bratislava, IČO:17311462, IČ DPH: SK2020291592 , zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka 728/B.

 

    1. Rozsah platnosti všeobecných obchodných podmienok

1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") upravujú obchodné vzťahy medzi Vydavateľstvom SLOVART (ďalej len „dodávateľ") a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „odberateľ"), týkajúce sa dodávok tovaru dodávateľom za účelom ich ďalšieho predaja spotrebiteľom, koncovým zákazníkom. V prípade uzavretej rámcovej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o odbere tovaru a zriadení konsignačného skladu medzi odberateľom a dodávateľom, sú tieto obchodné podmienky ich neoddeliteľnou súčasťou, pričom v prípade dohodnutých iných podmienok má uzavretá rámcová kúpna zmluva alebo zmluva o odbere tovaru a zriadení konsignačného skladu prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

 

    2. Objednávky

2.1   Objednávanie tovaru odberateľ uskutočňuje prostredníctvom internetového rozhrania na adrese www.slovart.sk a previazaných stránkach prevádzkovaných dodávateľom, e-mailom, telefonicky alebo písomne.

2.2   Prístup k užívateľskému účtu na stránke www.slovart.sk je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Odberateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.3   Dodávateľ môže zrušiť užívateľský účet v prípade ak odberateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o odbere tovaru a zriadení konsignačného skladu.

2.4   Odberateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä v čase nevyhnutnom pre údržbu hardwarového a softwarového vybavenia dodávateľa, prípadne, nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.5   V prípade, že dodávateľ eviduje neuhradené faktúry zákazníka staršie ako 14 dní, je oprávnený zablokovať expedíciu nových objednávok vytvorených odberateľom.

2.6   Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia ceny pre jednotlivé položky. Ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ale nie je obmedzená možnosť dodávateľa uzavrieť kúpnu zmluvu či zmluvu o odbere tovaru a zriadení konsignačného skladu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.7   Pred odoslaním objednávky dodávateľovi je odberateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky odberateľ vložil, a to aj s ohľadom na možnosť odberateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle odberateľ dodávateľovi kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ . Údaje uvedené v objednávke sú dodávateľom považované za správne. Dodávateľ ihneď po obdržaní objednávky potvrdí príjem objednávky odberateľovi elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu, ktorú odberateľ uviedol v užívateľskom rozhraní, či v objednávke.

2.8 Odberateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať dodávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

 

    3. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

3.1 Dodávateľ dodá odberateľovi na základe jeho objednávky tovar a odberateľ sa ho zaväzuje prevziať a uhradiť kúpnu cenu. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar, ak ho už nemá v potrebnom množstve k dispozícii ako aj v prípade, ak kupujúci riadne neuhradil kúpnu cenu akejkoľvek predchádzajúcej dodávky.

3.2 Predávajúci dodá objednané množstvo do miesta určeného kupujúcim (v rámci SR) a k dodaniu je oprávnený použiť prepravné služby. Predávajúci účtuje kupujúcemu spolu s kúpnou cenou dodávaného tovaru aj zmluvnú cenu za dopravné a baliace služby vo výške 5 € bez DPH (DPH bude účtovaná v zákonnej výške aj k cene týchto služieb), ak celková MOC objednávky znížená o rabat nepresiahne 49 € bez DPH.

3.3 Dodaním tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru odberateľom resp. okamih keď dodávateľ umožnil odberateľovi nakladať v mieste dodania.

3.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny vrátane DPH ako aj ceny služieb (bod 3.2.). Nebezpečenstvo škody alebo zničenia tovaru prechádza na odberateľa okamihom dodania (bod 3.3.).

3.5 Odberateľ je povinný pri dodávke tovaru prepravnou spoločnosťou skontrolovať prepravný obal a pri jeho viditeľnom poškodení, skontrolovať či nedošlo k poškodeniu tovaru. V prípade zistenia poškodenia je potrebné uplatniť reklamáciu so zástupcom prepravnej spoločnosti, spísať o tom zápis a informovať predávajúceho.

3.6 Dokladom o dodaní tovaru je faktúra alebo dodací doklad, obsahujúcí špecifikáciu druhu tovaru, dodaného a prevzatého množstva, kúpnych cien za jednotku množstva, odporúčaných maloobchodných cien za jednotku množstva, kúpnych cien za jednotku množstva a cenu celkom za položku tovaru a za celú dodávku.

3.7 V prípade, že ide o dodávku tovaru na konsignačný sklad odberateľa, obdrží odberateľ s tovarom dodací list v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie potvrdí podpisom a zašle dodávateľovi alebo odovzdá obchodnému zástupcovi.

 

    4. Reklamácie

4.1 Odberateľ je povinný skontrolovať tovar čo najskôr po prevzatí od dopravcu.

4.2 Viditeľné nedostatky je odberateľ povinný oznámiť čo najskôr, avšak najneskôr do 5. dní od prevzatia tovaru, inak jeho nárok na výmenu tovaru zaniká. V prípade doručenia poškodenej alebo otvorenej zásielky odberateľ takúto zásielku nepreberie; v opačnom prípade stráca nárok na reklamáciu.

4.3 Tovar vrátený z dôvodu reklamácie musí byť poslaný na samostatnom dodacom liste.

4.4 Odberateľ je povinný uplatňovať reklamáciu u dodávateľa písomným oznámením na e-mailovej adrese obchodného zástupcu označeným slovom "Reklamácia" v jeho predmete a uvedením špecifikácie reklamovaného tovaru a čísla dodacieho listu alebo faktúry.

4.5 Dodávateľ vybaví uznanú reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov: dodaním chýbajúceho tovaru, odpísaním zo stavu konsignačného skladu, výmenou tovaru, bezplatným odstránením nedostatku. Voľba medzi týmito nárokmi náleží vždy na dodávateľovi.

 

    5. Záverečné ustanovenia

5.1 Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto obchodné podmienky. Dodávateľ je povinný na túto zmenu alebo úpravy odberateľa upozorniť a to na internetovej stránke dodávateľa: www.slovart.sk, najmenej 30 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmenených alebo upravených obchodných podmienok.

5.2 V prípade, že odberateľ s novým znením obchodných podmienok nebude súhlasiť, je povinný svoj nesúhlas dodávateľovi písomne oznámiť do 10 kalendárnych dní od ich zverejnenia, prípadne má odberateľ právo vypovedať zmluvný vzťah s dodávateľom. V opačnom prípade sa má za to, že odberateľ akceptuje uvedené zmeny, ktorými sa ďalej zmluvné strany budú riadiť.

5.3 Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú plne uznávať elektronickú formu komunikácie (e-mail) ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

5.4 V prípade, že jedno alebo viac ustanovení týchto obchodných podmienok budú považované za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, nebude sa taká nezákonnosť, neplatnosť alebo nevynútiteľnosť dotýkať ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré budú vykladané tak, akoby tieto nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenia neexistovali.

5.5 Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa neupravené vo všeobecných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

    6. Ochrana osobných údajov

6.1 Odberateľ súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dodávateľ môže tieto údaje poskytnúť ďalším subjektom, súvisiacimi s distribučným alebo platobným stykom vo vzťahu k objednávke odberateľom. Dodávateľ je ďalej oprávnený používať kontaktné údaje odberateľa pre občasné emailové posielanie akčných ponúk a dôležitých informácií, súvisiacich s obchodom. Dodávateľ má právo (i) na prístup k svojím osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) požadovať vysvetlenie dodávateľa v prípade, že nadobudne podozrenie, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana osobných údajov odberateľa alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, (iv) požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenia nakladania s osobnými údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením.

 

    7. Platnosť a účinnosť

7.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 1.6.2015.

7.2 Platné znenie týchto obchodných podmienok je k dispozícii v sídle dodávateľa a je zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.slovart.sk .

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím obchodných zástupcov alebo priamo obchodné oddelenie objednavky@slovart.sk .

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o novinkách a akciách
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42
X
Nákupný košík
V jednej objednávke nie je možné súčasne kombinovať predobjednávkové a bežné produkty.
Z tohto produktu nie je možné objednať požadovaný počet kusov. Znížte prosím počet kusov.
Tento produkt je momentálne nedostupný.
Produkt bol pridaný do košíka
Produkt bol pridaný do zoznamu vašich rezervácií
Nastal problém pri vkladaní do košíka. Kontaktujte nás prosím.
Dopravu máte zadarmo!
Nakúpte ešte za a dopravu máte zadarmo!